PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 
»VISA OLIMPIJSKE IGRE PARIZ 2024 – JUNIJ 2024«

(v nadaljevanju: »Pravila«)

1. ČLEN: ORGANIZATOR, IZVAJALEC

Organizator nagradne igre je Visa Europe Services Inc., 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Velika Britanija (v nadaljevanju: »organizator«).

Izvajalec nagradne igre »VISA OLIMPIJSKE IGRE PARIZ 2024 – JUNIJ 2024« (v nadaljevanju: »nagradna igra«) je MMS Marketinške komunikacije, d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »izvajalec«). 

2. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 12. 6. 2024 od 09:01 (po slovenskem času) do 18. 6. 2024 do 23:59 (po slovenskem času).

3. ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorja Visa Europe Services Inc., 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Velika Britanija, blagovne znamke Visa in plačilne kartice Visa.

4. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan začetka nagradne igre 12. 6. 2024), ki izpolnijo eno izmed ravnanj (oziroma načinov sodelovanj), določenih v 5. členu teh pravil. 

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri izvajalcu, organizatorju ter pravnih osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi ali izvedbi nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb. V nagradni igri prav tako ne sodelujejo posamezniki, ki izvajalcu ali organizatorju niso dovolili uporabe svojih osebnih podatkov za tržne namene. Če bo izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljaven in se stopi v stik z rezervnim izžrebancem. 

5. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri iz 4. člena teh pravil, lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da: 

  • v času trajanja nagradne igre v komentar pod objavo nagradne igre napišejo odgovor na zastavljeno vprašanje,
  • sledijo profilu @visa_slovenija,
  • in označijo prijatelja.

V žreb bodo vključeni le sodelujoči, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, opisane v teh Pravilih pod načinom sodelovanja.

6. ČLEN: NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad je sestavljen iz 3 (treh) nagrad. Nagrade se bodo podeljevale z žrebom na način, ki je opisan v nadaljevanju. 

Glavna nagrada:

3 x uradna maskota Olimpijskih iger Pariz 2024 Phryge in 3 x nakupovalna torba (tri glavne nagrade v vrednosti 33,15 EUR, ki bo izžrebana po zaključku nagradne igre, tj. datum žreba glavne nagrade). 

Skupna vrednost nagradnega sklada je: 33,15 EUR. 

7. ČLEN: NAGRADNI ŽREB

Nagradni žreb je sestavljen iz 3 glavnih nagrade.

Izvajalec bo nagradni žreb opravil izmed vseh sodelujočih oseb, ki so upravičene do sodelovanja v skladu s 4. členom teh Pravil, in ki so v času trajanja nagradne igre izpolnile ravnanja v skladu s 5. členom teh Pravil.

Datum žreba: 19. 6. 2024

Žreb bo opravljen na sedežu izvajalca v Ljubljani. Naključno žrebanje se opravi računalniško in ne bo javno. Pri žrebanju bo sodelovala 3 (tri) članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki izvajalca. 

O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. 

Za nagrado bo komisija izžrebala tudi po 2 rezervna izžrebanca v vrstnem redu (v primeru, če se prvi izžrebanec odpove nagradi, je ne potrdi ali je ne prevzame ali do nje ni upravičen v skladu s temi Pravili, jo prevzame prvi oziroma naslednji izžrebani rezervni nagrajenec). 

Skupno bodo torej izžrebani 3 (trije) nagrajenci, izžrebana pa bosta še 2 rezervna izžrebanca. Po žrebu komisija sestavi zapisnik o žrebu.

8. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN SPREJEM NAGRAD

Po žrebu bo izvajalec stopil v stik z izžrebancem preko zasebnega sporočila ter ga prosil za pisno soglasje za označitev na družbenem omrežju, potrditev prevzema nagrade ter posredovanje davčne številke in morebitnih drugih za podelitev nagrade potrebnih podatkov ter soglasje za javno objavo imena in priimka kot izžrebanca te nagradne igre skladno z določili teh pogojev. 

Soglasje za potrditev prevzema nagrade mora sodelujoči poslati v roku 5 dni od prejema obvestila o osvojeni nagradi preko zasebnega sporočila na Instagram profil @visa_slovenija ali v fizični obliki prek priporočene pošte s podpisano izjavo, pri čemer se šteje, da je izžrebanec pravočasno oddal pisno soglasje, če ga je v roku 5 dni oddal priporočeno na pošto.

Nagrada se ne podeli:

 

  • če izžrebanec v roku 5 dni od obvestila o žrebu izvajalcu ne predloži zahtevanega soglasja po tem členu Pravil;
  • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev glede upravičenih sodelujočih, določenih v 4. in 5. členu teh Pravil; 
  • če izžrebanec izvajalcu pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje. 

 

V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, izvajalec stopi v stik z rezervnim izžrebancem, ki je naslednji v vrsti za prevzem nagrade. Za rezervne izžrebance veljajo enaki roki in zahteve glede posredovanja soglasja kot za prvega izžrebanca. Če rezervni izžrebanec pravočasno izpolni te zahteve, nagrado prejme naslednji rezervni izžrebanec. 

V kolikor nihče, niti glavni izžrebanec niti noben rezervni izžrebanci, nagrade ne sprejme, bo ostala nagrada nepodeljena. 

Datum podelitve nagrade:

Nagrado bo izžrebanec lahko prevzel v roku 30 dni od dneva razglasitve na sedežu izvajalca, MMS Marketinške komunikacije, d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, po predhodnem dogovoru z izvajalcem ali po pošti.

Izvajalec in organizator ne odgovarjata, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso odvisne od izvajalca ali organizatorja. Nagrada ni neprenosljiva in je ni mogoče zamenjati za kar koli drugega.

Pred izročitvijo nagrade bo organizator z vpogledom v osebni dokument izžrebanca preveril njegovo identiteto.

9. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki 3. odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar pa se na podlagi 2. odstavka 108. člena v davčno osnovo se ne všteva posameznega darila, če njegova vrednost ne presega 42 eurov, kot je to v primeru te nagradne igre. Dobitek zato ni obdavčen.

10. ČLEN:  MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, ki niso na strani organizatorja ali izvajalca , in jih organizator in izvajalec nista mogla predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila). To lahko stori organizator in/ali izvajalec kadarkoli v času trajanja nagradne igre, ter prekinitev objavi na spletni strani www.visaeurope.si. Prekinitev nagradne igre ne vpliva na obveznost podeliti nagrad nagrajencem, ki so že bili obveščeni o prejemu nagrade, če so podali soglasje. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani www.visaeurope.si. S trenutkom objave obvestila o prekinitvi nagradne igre na spletni strani se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradne igre se objavi na spletni strani www.visaeurope.si vsaj 3 dni pred nadaljevanjem.

11. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebne  podatke sodelujočih bomo obdelovali za potrebe izpolnitve pogodbe (kot je določeno v teh pravilih in pogojih sodelovanja v nagradni igri), s soglasjem sodelujočega ali, kjer je potrebno, za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (kot je na primer odmera dohodnine). Visa sicer vaše osebne podatke obdeluje skladno z globalno izjavo o zasebnosti dostopno na spletni strani https://www.visa.co.uk/legal/privacy-policy.html

Čeprav lahko v nagradni igri sodelujejo samo odrasli, se lahko zgodi, da nevede pridobimo osebne podatke oseb, mlajših od 18 let. V takem primeru bomo nemudoma izbrisali take podatke, razen če smo s predpisi zavezani, da jih hranimo. Prosimo, da kontaktirate Viso (organizatorja), če menite, da smo nepravilno ali nevede pridobili podatke o osebi, ki je mlajša od 18 let.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno; če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri. V 30 dneh po zaključku nagradne igre bo izvajalec osebne podatke posameznikov izbrisal, osebne podatke dobitnika nagrade pa bo zaradi zakonskih zahtev po odvedeni dohodnini hranil še 10 let.

Skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov imate številne pravice (vključno s pravico, da zahtevate kopijo podatkov, ki jih Visa hrani o vas; da zahtevate, da Visa posodobi vaše osebne podatke, če so ti nepravilni ali nepopolni; da nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov s strani Vise; da zahtevate, da Visa izbriše ali omeji obseg vaših osebnih podatkov). Prav tako lahko pri Visi ali pri nadzorstvenem organu (Informacijski pooblaščenec RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana) vložite pritožbo, v kolikor menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita.

12. ČLEN: ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO

Organizator, izvajalec ali njegovi podizvajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade ali s tem v zvezi, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. 

Organizator, izvajalec ali njegovi podizvajalci niso odgovorni za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za ne zabeležene ali nepopolne registracije nakupov.

13. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE

Zoper odločitev komisije o poteku žreba in izžrebanih kandidatih ni pritožbe. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

V zvezi s pravicami s področja varstva osebnih podatkov imate možnost pritožbe pri:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
Faks: 01 230 97 78
E-pošta: [email protected]

14. ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s sodelovanjem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili, jih razume ter z njimi v celoti soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani www.visaeurope.si veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre, tj. 10. 6. 2024. 

V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nas lahko kontaktirate preko zasebnega sporočila na Instagram profil @visa_slovenija.

V Ljubljani, 7. 6. 2024

Izvajalec: 

MMS MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE, D.O.O.